قطعه ای از پر پرواز کم است 
یازده بار شمردیم یکی باز کم است
این همه آب که بر روی زمین است نه اقیانوس است
عرق شرم زمین است که سرباز کم است

اللهم عجل لولیک الفرجموضوع :
مهدویت ,