دوباره جمعه شده و گل های نرگس منتظرند که بیایی...

پنجره را باز می کنم،یاد تو کوران می کند،عطر تو می پیچد در اتاقم و حس می کنم که اینجایی...

نسیم بابوی خوش تو مهمان اتاقم می شود و باز شمیم انتظار به مشامم می رسد...

دوباره دانه های تسبیحم می درخشند و چه صفایی دارد وقتی به آنها خیره می شوی

نگاهت چه جلایی به آنها بخشیده...

باز هم دست به دعابرده ام ، دعای عهدت بر زبانم جاریست

نام تو دارد تازه جان می گیرد که اشکها گونه ام را نوازش می کنند،آرام آرام سرازیر می شوند...

گل های نرگس را ببین! رو به پنجره خم شده اند ،از پشت شیشه خیره اند تا که بیایی...

به خاطر آنها بیا !

چه می شود اگر بیایی...
موضوع :
مهدویت ,