کفعمی در بلد الامین و مصباح این دعا را ذکر کرده
 و در حاشیه به فضیلت ان اشاره نموده
از جمله فرموده هرکه دعای {مجیر} را
 در ایام البیض(روزهای 13،14و15) ماه رمضان بخواند
گناهانش آمرزیده شود اگر چه به عدددانه های باران
 و برگ درختان وریگ بیابان باشد
و برای شفای مریض و قضاء دین و غنا و توانگری و رفع غم خواندن آن نافع است.
«بسم الله الرحمن الرحیم»

سبحانک یا الله تَعالیتَ یا رحمـن اجِرنا منَ النارِ یا مُجیر

سبحانک یا رحیمُ تَعالیتَ یا کریمُ اَجِرنا من النار یا مُجیر

سبحانک یا ملِکُ تَعالیتَ یا مالکُ اَجِرنا من النارِ یا مُجیر

سبحانک یا قدوسُ تعالَیتَ یا سلامُ اَ جِرنا منَ النارِ یا مُجیر
.
.
.

التماس دعابرچسب ها :
فضیلت دعای مجیر , 

موضوع :
رمضان ,