میگویند سه نوع حق بر گردن ماست... حق الله ، حق النفس و حق الناس...
و اما وای بر سومی...
در نماز و روزه و واجبات لنگ زدیم گفتیم خدا از حق خودش میگذرد...
چه توجیه زیبایی!!
بر خودمان ستم کردیم و گناه کردیم و حق نفس را ندانستیم... 
فقط ناله سر دادیم ;    "ظلمتُ نَفسی..."

میدانی چه شنیده ام؟! طاقتش را داری؟
شنیده ام که اگر کسی  باعث شود ظهور به عقب بیفتد
"حق الناس " است...
تو باعث شده ای که این همه مسلمان امام خود را نبیند....
چه بسا اگر امام خود را می دید به تعالی می رسید...

به قول شهید چمران: خدیا مرا بخاطر گناهانی که در روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان میکنم ببخش...

خدا کند که مصداق امر کردن به دیگران و خود را فراموش کردن نباشم...

موضوع :
مهدویت ,  دل نوشته ,