حاج احمد متوسلیان در مصاحبه ای در برگشت از سوریه به تهران:

"بیشترین اتکای اسرائیل به نیروی هوایی اوست واز نظر مانور زمینی  به تانک هایش. 
طبیعی است که ما به روش مقابله با تانک ها،مخصوصا در مناطق کوهستانی خیلی واردیم.
اصولاً اسرائیل تا بحال نیرویی که در مقابلش مقاومت کند ندیده است. 
از طرف دیگر آنها با یورش سریع در دل مردم و اهالی مناطق ایجاد رعب و وحشت می کنند. 
 بیشترین کاری که اسرائیل کرده همین ایجاد رعب و وحشت و هراسی است که در دل اعراب انداخته است.
بر همین اساس،ما در آنجا باید در دو جبهه بجنگیم ; اول با این وحشتی که در دل مردم ایجاد کرده 
مقابله کنیم و در جبهه دوم،رجنگ با خود اسرائیلی هاست.
به اعتقاد من جنگ با اسرائیل بی نهایت راحت تر از جنگ با عراق است."
برچسب ها :
اسرائیل غاصب ,  مرگ بر اسرائیل ,